Saturday, November 27, 2010

POLITIK DAN NEGARA


Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah SWT, Negara kita, Brunei Darussalam, telah menikmati kemerdekaan selama lebih sesuku abad dalam suasana aman damai lagi harmoni dibawah tampok pemerintahan Raja yang berkat lagi berdaulat serta adil lagi bijaksana tanpa sebarang gangguan. Keharmonian, kesejahteraan dan keamanan sedemikian wajib dijaga dan dipelihara oleh semua lapisan masyarakat yang bernaong dibawah payong pemerintahan Sultan dan Yang DiPertuan Negara Brunei Darussalam.

Berikut adalah “bullet point” untuk dikongsikan bersama:

Ø Demi mempertahankan dan memelihara kepentingan rakyat, Negara memerperlukan tulang belakang politik yang kukuh dan jitu,

Ø Pergerakan politik dan kebebasan berpolitik yang tulus dan bersih demi mendukung hasrat kerajaan mencapai wawasan 2035

Ø Rakyat harus mempunyai kesedaran berpolitik serta pengetahuan politik yang luas,

Ø Pentingnya peranan sikap dan nilai dalam proses pembangunan dan pemodenan masyarakat khususnya orang-orang Melayu

Ø Membentuk dan mencipta sebuah mesyarakat Melayu yang adil dan bersepadu

Ø Peningkatan usaha dan perubahan sikap terutama dikalangan orang-orang Melayu itu sendiri amatlah penting untuk mencapai hasrat serta wawasan 2035

Ø Ahli Ahli Majlis Mesyuarat Negara, MMN yang dilantek – mahu pun yang akan dilantek harus mempunyai kewibawaan serta pandangan (‘political views’) yang fokas dan luas dalam isu-isu pembangunan nasional ( ‘national development’ ), disamping itu juga Ahli Ahli MMN mesti lah berkeupayaan bertindak selaku ‘political tools’ dalam mendukung apa jua perilaku dan tindakan pemimpin Negara dan Kerajaan terhadap isu-isu serantau (regional) dan antarabangsa (international).

Ø Tumpunan harus difokaskan terhadap proses perancangan dan perlaksanaan pembangunan Negara yang menjurus kepada pembangunan ekonomi dan social masyarakat.

Ø Parti-parti politik yang di iktiraf bertindak selaku media yang mewakili suara rakyat untuk menyampaikan aduan-aduan yang bernas dan membawa faedah kepada pihak kerajaan demi kesejahteraan rakyat dan Negara jua,

Ø Parti-parti politik ini juga perlu memainkan peranan dan bertindak selaku mata dan telinga (to ‘monitor’) terhadap isu-isu politik global dimana setiap maklumat yang diperolih dapat dikongsikan dengan pihak kerajaan bagi mempertahankan serta manjamin keutuhan dan kewibawaan kerajaan, demi keamanan, kesejahteraan dan keselamatan Negara Brunei Darussalam.


Ø Parti-parti politik juga memainkan peranann yang proaktibb dalam memperkukuhkan keharmonian, kejahteraan dan keamanan.

Ø Politik demokratik harus mempunyai nilai-nilai yang liberal dikalangan rakyat, lebih liberal nilai rakyat lebih liberallah sikapnya dalam politik

Ø Membangun kesejahteraan hidup rakyat yang berlandaskan prinsip kebenaran dan keadilan harus menjadi keutamaan perjuangan politik,

Ø Kuasa politik dan pemerintahan bukanlah matlamat (not an end in itself). Ia hanyalah wahana bagi mendaulatkan hak rakyat dan menegakkkan keadilan serta membawa kesejahteraan kepada kehidupan rakyat, bangsa dan negara.

Ø Wakil-wakil rakyat (yang dilantek atau yang akan dilantek), ahli-ahli politik, ahli-ahli professionals dinegara ini harus meletakkan atau memforcuskan usaha memperjuangkan nasib dan hak rakyat sebagai agenda utama.


Ø Pemimpin disemua peringkat diharap akan dapat melaksanakan tanggungjawab mereka dengan adil dan bijaksana, dan jika perlu mengagehkan tanggunjawab tertentu kepada pekerja bawahan nyauntuk mengendalikan demi memberikan masa dan ruang untuk mereka membuat keputusan penting dan tindakan yang bernas lagi proaktif demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat dan Negara.


TITAH DIJUNJUNG MEMPERKASAKAN RAKYAT

Oleh: Dr Haji Mohd Hatta Bin Hj Zainal Abidin PSB, PJP.

No comments: